KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

-

KLAUZULA INFORMACYJN W ZAKRESIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA

 

 

W oparciu o art. 14 ust 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: „RODO” informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul F. Chopina 7, NIP: 738 205 43 80.

 

2)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przedmiotu zawartej Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej: RODO) lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, co wynika m.in. z przepisów prawa podatkowego, lub prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia, nazwiska, numer telefonu, adres e-mail.

 

4) Administrator udostępnia Państwa dane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne w celu prawidłowego wykonania usługi szkolenia, w tym w szczególności takim podmiotom jak: podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, księgowe, prawne.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6) Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy o szkolenie oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9)Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Skargę mogą Państwo wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.