ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ A OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZUS URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I OJCOWSKIE - udzielanie, podstawa, wymiar, zasiłki KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH Rsa

Sanok
Ubezpieczenia społeczne

PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Niepełnosprawność  w dokumentach ZUS
  • Czym jest niepełnosprawność?
  • Kto może wydać orzeczenie o niepełnosprawności?
  • Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Zespoły d/s Orzekania o Niepełnosprawności
  • Orzeczenie o niezdolności do pracy
  • Czym dla pracodawcyróżni się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności od orzeczenia o niezdolności do pracy?
  • Konsekwencje dostarczenia orzeczenia przez pracownika
  • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością a rozliczenie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. Zgłoszenie do ubezpieczeń
  • Czy musimy zgłaszać niepełnosprawność pracownika do ZUS?
  • Czy zleceniobiorcę musimy zgłosić z kodem niepełnosprawności?
  • Z jaką datą zgłosić niepełnosprawność pracownika, który przedłożył orzeczenie po raz pierwszy?
  • Jak zachować się w sytuacji, gdy pracownik przedłoży kolejne orzeczenie bez dnia przerwy?
  • Przedłożenie kolejnego orzeczenia po wygaśnięciu poprzedniego orzeczenia
  • Kody niepełnosprawności w dokumentach ZUS
  • Jaki kod niepełnosprawności zastosować w przypadku dostarczenia orzeczenia o niezdolności do pracy?
  • Czy zgłaszać pracownika z kodem renty lub emerytury
  • Z jakim kodem zgłosić rentę z tytułu niezdolności do pracy a z jakim rentę rodzinną?
 3. Rozliczenie składek
  • Zasady rozliczenia składek za osoby, które stały się niepełnosprawne bądź dla których niepełnosprawność ustała w trakcie miesiąca
  • Jak rozliczyć składki po ustaniu zatrudnienia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością?
  • Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecania na rzecz własnego pracodawcy w dokumentach ZUS za niepełnosprawnego pracownika
 4. Korekty dokumentów zgłoszeniowych
  • Utrata statusu osoby niepełnosprawnej
  • Jak wykazać zmianę stopnia niepełnosprawności?
  • Z jaką datą dokonać zmiany kodu stopnia niepełnosprawności?
  • Zmiana kodu stopnia niepełnosprawności a zgłoszenie członków rodziny
  • Jakie dokumenty musimy złożyć jeśli pracownik przedłoży nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

 

 1. Korekta raportów miesięcznych
  • Kiedy musimy złożyć korektę raportów rozliczeniowych za osobę z niepełnosprawnością?
  • Jak skorygować raport ZUS RCA?
  • Kiedy należy dołączyć do zestawu korygującego ZUS RPA?
  • Jak korygujemy ZUS RPA
  • Zasady korygowania raportu ZUS RSA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością?
 2. Terminy składania dokumentów i korekt do ZUS
  • W jakim terminie należy złożyć dokumenty zgłoszeniowe?
  • Terminy określone dla złożenia dokumentów rozliczeniowych
  • Co wpływa na termin przesyłania korekt dokumentów ubezpieczeniowych?
  • W jakim terminie złożyć korekty w wyniku stwierdzenia błędów we własnym zakresie,  w wyniku zawiadomienia z ZUS o nieprawidłowościach, po kontroli?
 3. Rozliczenie należności w wypadku śmierci pracownika
  • Jak rozliczyć w ZUS wynagrodzenie za pracę wypłacone po śmierci pracownika?
  • Wynagrodzenie za czas niezdolność do pracy w raporcie ZUS RSA
  • Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego wypłacone po śmierci pracownika w raporcie ZUS RSA
  • Dlaczego inaczej wykazujemy składniki wynagrodzenia i świadczenia w dokumentach ubezpieczeniowych?
 4. Wystawianie zaświadczeń do ZUS
 • Jakie zaświadczenia pracodawca powinien wystawić dla zatrudnionego pracownika?
 • Czy zaświadczenia wystawiamy dla wszystkich pracowników uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego?
 • Obowiązek pracodawcy w zakresie informowania o zatrudnieniu osoby uprawnionej do świadczenia
 • Obowiązki pracownika w zakres informowania o zatrudnieniu i osiągniętych przychodach

 

URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE, KONTROLE ZWOLNIEŃ

 1. Podstawa, wymiar i zasady udzielania urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego
  i ojcowskiego
 2. Komu, kiedy i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński?
 3. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego (przyznawania i wypłaty zasiłku):
 • matce gdy urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego,
 • matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży ale została zwolniona z naruszeniem przepisów prawa i ma na to prawomocne orzeczenie sądu,
 • matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży a pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany,
 • ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny  - w razie śmierci matki dziecka, zarówno podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, jak i niepodlegającej temu ubezpieczeniu, lub w razie porzucenia przez nią dziecka,
 • ubezpieczonemu ojcu dziecka w przypadku podjęcia przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem chorobowym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, przez okres zatrudnienia matki dziecka, jednak nie dłużej niż do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka
 • ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku gdy matka dziecka legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, za okres:
  • od dnia porodu, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała przed porodem;
  • od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności w stopniu znacznym, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała po porodzie do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka
 1. Przerwy w urlopie macierzyńskim
 • Co zrobić, gdy dziecko podczas trwania urlopu macierzyńskiego rodzica trafia do szpitala?
 • Co się dzieje z urlopem macierzyńskim, gdy matka korzystająca z tego urlopu trafia do szpitala?
 • Poród w trakcie urlopu bezpłatnego – czy jest prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku?
 • Jak wpływa udzielenie urlopu wypoczynkowego pomiędzy macierzyńskim a rodzicielskim na prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku?
 • Czy w przypadku zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługuje dopłata do kwoty świadczenia rodzicielskiego ( tj. do kwoty 1000 zł netto)?
 1. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego oraz ustalania prawa i wypłaty zasiłku
 2. Zasady podziału urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego.
 3. Kontrola zwolnień lekarskich
  - czy zakłady pracy muszą przeprowadzać kontrole wykorzystywania dla swoich pracowników
  - jak przeprowadzać kontrole, jak inaczej sprawdzić pracowników
  - jaki adres powinien być na zwolnieniu lekarskim
  - obowiązki pracodawcy i pracownika
  - zasady, procedura, tryb, zakres przeprowadzania kontroli zwolnienia przez pracodawcę (płatnika)
  - nowe zasady kontroli dokonywanych przez ZUS

STUDIA PRZYPADKÓW

 1. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 53 KP – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: czy wniosek o rentę może być podstawa do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego ?
 2. Nagła niezdolność do pracy w czasie świadczenia pracy ( zwolnienie lekarskie w trakcie tzw. Dniówki):
  - pracownik przepracował 3 godziny a na pozostałe godziny otrzymał zwolnienie lekarskie: wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy? Czy pracownik może otrzymać dwa świadczenia?
 3. Wypadek przy pracy – wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek choroby? Co wypłacić pracownikowi za dzień w którym uległ wypadkowi?
 4. Czy robić korekty dokumentów rozliczeniowych gdy pracownik źle wykorzystał zwolnienie lekarskie i jest zobowiązany do zwroty wypłaconego zasiłku ( np. gdy pracował w innej firmie będąc na zwolnieniu)?
 5. W trakcie zasiłku chorobowego kobieta zachodzi w ciąże. Jak przeliczyć okres zasiłkowy podczas dalszej niezdolności do pracy?
 6. Po urlopie macierzyńskim został udzielony urlop wypoczynkowy. Czy kolejno można dzielić urlop rodzicielski?
  Jak udzielić urlopu rodzicielskiego?
 7. Poród w trakcie zasiłku chorobowego. Czy można udzielić urlopu macierzyńskiego od dnia następnego po zakończeniu zwolnienia lekarskiego?
 8. Co i ile wypłacić w sytuacji, gdy podczas urlopu rodzicielskiego pracownikowi zostanie wystawione zwolnienie lekarskie?
 9. Czy zasiłek opiekuńczy przerywa urlop wypoczynkowy? Zasady wypłaty zasiłku w tym przypadku a ewidencja czasu pracy.
 10. Pracownik od 2 miesięcy przebywa w szpitalu. Jak naliczyć i wypłacić  zasiłek chorobowy jeśli będzie przebywał kolejne 2 miesiące a do pracodawcy nie wpłynęło zwolnienie leserskie. Co wpisać w ewidencji czasu pracy?
 11. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo do 30.06. Przewidywana data porodu 10 lipca. Wniosek o urlop macierzyński od 20 czerwca. Czy pracownicy należy udzielić urlopu macierzyńskiego (jeśli tak to od kiedy) i czy zachowuje prawo do zasiłku?
 12. Pracownicy została przedłużona umowa o prace do dnia porodu. Czy dzień porodu traktować jako pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego a jednocześnie ostatni dzień zatrudnienia? Czy za ten dzień pracodawca musi wypłacić zasiłek macierzyński.
   
 • Dodatkowo:

a.  interpretacja przepisów

b.  kazusy i studia przypadków – krok po kroku

c. indywidualne konsultacje

 

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do: kierowników, menedżerów, pracowników działów kadr, płac, księgowych a także osób przygotowujących się do wykonywana ww. zawodów, pracowników biur świadczących usługi księgowo-kadrowe

Prowadzący: ekspertki z Krakowa  - z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przez wiele lat zajmujące się tematyką ubezpieczeń w praktyce oraz wykonujące czynności kontrolne, solidna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem.

 

Koszt: 290 zł / osoba 
Uwaga:
Przy zgłoszeniach w terminie do 13 września– cena szkolenia: 250 zł / osoba


Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat, serwis kawowy

 

SANOK – 19 września 2019 r. godz. 9:30
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA - Rynek 15

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej elektronicznie, którą pobrać można poniżej lub bezpośrednio przez formularz.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.