ZASIŁKI 2021 W PRAKTYCE. USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK. ZASIŁEK CHOROBOWY I OPIEKUŃCZY. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. KWARANTANNA I IZOLACJA. URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE, OJCOWSKIE. Stacjonarne szkolenie

Rzeszów
Ubezpieczenia społeczne

PROGRAM SZKOLENIA:


Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
1. Czym jest podstawa wymiaru zasiłku i jak ją obliczyć?
2. Z jakich miesięcy ustalamy podstawę wymiaru - co to jest składnik roczny, miesięczny, kwartalny?
3. Jakie składniki wynagrodzenia przyjmujemy a które wyłączamy z postawy wymiaru?
4. Umowy zlecenie i o dzieło z własnym pracownikiem – czy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku?
5. Składniki wynagrodzeń  przysługujące do określonego terminu
6. Zmiana wymiaru czasu pracy – trzy warianty (zmiany i praktyka)
7. Trzy warianty obliczenia podstawy wymiaru zasiłku
 - gdy niezdolność do pracy powstała w miesiącu w którym następuje zmiana wymiaru czasu pracy
 - gdy zmiana wymiaru czasu pracy powstała w miesiącu poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy
 - gdy zmiana wymiaru czasu pracy powstała po miesiącu w  którym rozpoczęło się „chorobowe”
8. Jak odróżnić składnik roczny od miesięcznego, ( np. nagroda z okazji Dnia Bankowca, Dnia Nauczyciela, Dnia Samorządowca, Dnia Kobiet - czy jest składnikiem rocznym czy miesięcznym)?
9. Premie regulaminowe, premie uznaniowe i nagrody a podstawa wymiaru
10. Składniki wypłacane obok wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego – czy i jak wliczać do podstawy?
11. Czy szczepienia ochronne  lub badania mammograficzne finansowane przez pracodawcę należy wliczać do podstawy?
12. Nagroda dla pracodawcy, dyrektora, prezesa za dobry wynik finansowy firmy a podstawa wymiaru
13. Niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w 1-szym miesiącu pracy a podstawa wymiaru – zasady naliczania
14. Zasiłek opiekuńczy w drugim miesiącu pracy – z którego miesiąca ustalić podstawę wymiaru?
15.Zatrudnienie pracownika od 2.01., 2.05., 2.11: czy te miesiące są pełnymi miesiącami wliczanymi do podstawy?
16. Jak sprawdzić czy zasiłek razem ze składnikami wypłacanymi obok zasiłku realizują obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego? Czy należy to sprawdzać co miesiąc? Zasady weryfikacji.
17.Zasady przekazywania informacji przez kadry wydziałom płacowo-księgowym w zakresie ustalania wiadczeń
18. Informacja na świadectwie pracy dotycząca art. 92 KP a obowiązki w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków lub wynagrodzenia za czas choroby
19.  Z czego wynikają nadpłaty zasiłków?

 

 Ustalanie podstawy – praktyka i stany faktyczne

- wliczanie wynagrodzenia za dyżury domowe do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
- podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia
- zasiłek opiekuńczy, chorobowy i macierzyński po obniżeniu etatu w związku z COVID
- uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc w którym wystąpił urlop, choroba i praca w nadgodzinach
- przyjmowanie do podstawy wymiaru podstawy świadczeń chorobowych różnych składników wynagrodzenia
- zawieszenie wypłaty premii kwartalnej
- wysokość świadczenia chorobowego w razie niezdolności do pracy trwającej w okresie wyczekiwania
- ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
- nowy składnik nagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
- nagroda roczna uwzględniana  podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu
- przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłacanego po zasiłku chorobowego
- wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nagrody wypłacanej za niepełny rok pracy
- wysokość świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach
- wpływ zapisów płacowych na uwzględnienie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
- wysokość wynagrodzenia chorobowego gdy w miesiącach przyjmowanych do podstawy wystąpił urlop bezpłatny
- wliczanie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego
- obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania
- podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego bezpośrednio po urlopie wychowawczym
- wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego
- nagroda wypłacona za cześć roku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
- wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie kontynuowania zatrudnienia
- kiedy wynagrodzenie uzyskane z poprzedniej umowy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Zasady wypłaty zasiłków
- czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o kończącym się okresie zasiłkowym ?
- zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego bez podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego
- ustalanie okresu zasiłkowego w razie nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego
- okres zasiłkowy – co to jest i ile wynosi?
- ustalanie okresu zasiłkowego:
* długość okresu zasiłkowego
* okresy niezdolności do pracy wliczane i niewliczane do okresu zasiłkowego
* otwieranie nowego okresu zasiłkowego
- czy do okresu zasiłkowego wliczyć dzień pracy, w którym po jej zakończeniu trafił do szpitala i otrzymał zwolnienie?
- czy do okresu zasiłkowego wliczyć okres wyczekiwania na prawo do zasiłku i wynagrodzenia chorobowego?
- jaka musi być przerwa w zwolnieniach lekarskich aby rozpocząć nowy okres zasiłkowy?
- czy zasiłek opiekuńczy pomiędzy zasiłkami chorobowymi powoduje ustalenie nowego okresu zasiłkowego?
- zasiłek opiekuńczy z ustawy zasiłkowej czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze specustawy
- wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
- kiedy ZUS może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego od pracownika a kiedy od pracownika
- świadczenia dla pracownika w razie poddania go kwarantannie, izolacji
- wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
- wyplata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia
- opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku

ZASIŁEK CHOROBOWY I OPIEKUŃCZY
- brak prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem partnerki
- zasiłek za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i innym członkiem rodziny
- świadczenia chorobowe dla zatrudnionego który uległ wypadkowi przy wykonywaniu zlecenia
- zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym wnukiem
- wypłata świadczenia chorobowego w razie braku informacji na PUE ZUS informacji o kwarantannie
- zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, gdy jeden z rodziców pracuje na zmiany
- ile wynosi zasiłek chorobowy dla dawcy organów i narządów? Czy na zwolnieniu musi być „specjalny” kod?
- oznaczenie kodu na zwolnieniu lekarskim a zasiłki, wysokość i okres zasiłkowy (Kod A,B,C,D,E)
- zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu dla osób, które ukończyły 50 rok życia
- wynagrodzenie za czas chorobowy a zasiłek chorobowy.
- kiedy nie ma wynagrodzenia za czas choroby przy zasiłku chorobowym?

ZASIŁKI OPIEKUŃCZE
- czy z odpowiedniej puli wypłacono zasiłki opiekuńcze?
- kiedy płacić z limitu 60 dni a kiedy z limitu 56 dni
- kiedy płacić z puli COVID
- jakie są różnice w dokumentowaniu prawa do zasiłków opiekuńczych
- kiedy nie jest potrzebne Z-15A

KWARANTANNA - IZOLACJA
- świadczenia przysługujące w okresie kwarantanny, izolacji; niezbędne dokumenty
- co zrobić gdy Sanepid skorygował okres kwarantanny a świadczenia zostały wypłacone
- czy można wykonywać pracę w trakcie kwarantanny lub izolacji
- kiedy za okres kwarantanny zasiłek nie przysługuje
- jaka jest różnica pomiędzy decyzją o objęciu nadzorem epidemicznym a decyzją o objęciu kwarantanną


ŚWIADCZENIE REHABLITACYJNE
1. Jak ustalamy podstawę świadczenia rehabilitacyjnego?
2. Czy w czasie świadczenia rehabilitacyjnego można wrócić do pracy?
3. Czy można zatrudnić pracownika, który ma ustalone prawo i pobiera świadczenie rehabilitacyjne?
4. Zasady wypłaty. Obowiązki pracodawcy i pracownika
5. Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy i jak często?
6. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego lub opiekuńczego po świadczeniu rehabilitacyjnym.

 URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE
1. Wymiar i zasady udzielania urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
2. Komu przysługuje zasiłek macierzyński – nowe osoby uprawnione?
3. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego ( przyznawania i wypłaty zasiłku):

- matce gdy urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego,

- matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży ale została zwolniona z naruszeniem przepisów
   prawa i ma na to prawomocne orzeczenie sądu,

- matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży a pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany,

- ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny  - w razie śmierci matki dziecka, zarówno podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, jak i niepodlegającej temu ubezpieczeniu, lub w razie porzucenia przez nią dziecka, za okres przypadający po dniu śmierci lub porzucenia dziecka, do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku. Jeżeli matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu okres ten jest liczony od dnia urodzenia dziecka. W przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę zasiłku macierzyńskiego za okres 8 tygodni po porodzie

- ubezpieczonemu ojcu dziecka w przypadku podjęcia przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem chorobowym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, przez okres zatrudnienia matki dziecka, jednak nie dłużej niż do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka

- ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku gdy matka dziecka legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, za okres:

*   od dnia porodu, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała przed porodem;

*   od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności w stopniu znacznym, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała po porodzie

      do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka

4. Przerwy w urlopie macierzyńskim
5. Co zrobić, gdy dziecko podczas trwania urlopu macierzyńskiego rodzica trafia do szpitala?
6. Co się dzieje z urlopem macierzyńskim gdy matka korzystająca z tego urlopu trafia do szpitala?
7. Poród w trakcie urlopu bezpłatnego – czy jest prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku?
8. Jak wpływa udzielenie urlopu wypoczynkowego pomiędzy macierzyńskim a rodzicielskim na prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku?
9. Czy w przypadku zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługuje dopłata do kwoty świadczenia rodzicielskiego
10. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego oraz ustalania prawa i wypłaty zasiłku

STUDIA PRZYPADKÓW

1. Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 53 KP – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie
     rehabilitacyjne: czy wniosek o rentę może być podstawą do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego

2. Nagła niezdolność do pracy w czasie świadczenia pracy ( zwolnienie lekarskie w trakcie tzw. dniówki):
- pracownik przepracował 3 godziny a na pozostałe godziny otrzymał zwolnienie lekarskie: wynagrodzenie
   za pracę, wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy? Czy pracownik może otrzymać dwa świadczenia?
- pracownik po przepracowaniu dobowego wymiaru czasu pracy otrzymuje zwolnienie lekarskie na cały ten dzień
   - wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy?

3. Wypadek przy pracy – wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek choroby?
    Co wypłacić pracownikowi za dzień w którym uległ wypadkowi?

4. Czy robić korekty dokumentów rozliczeniowych gdy pracownik źle wykorzystał zwolnienie lekarskie i jest
     zobowiązany do zwrotu wypłaconego zasiłku ( np. gdy pracował w innej firmie będąc na zwolnieniu)

5. W trakcie zasiłku chorobowego kobieta zachodzi w ciąże. Jak przeliczyć okres zasiłkowy podczas dalszej
     niezdolności do pracy?

6. Po urlopie macierzyńskim został udzielony urlop wypoczynkowy. Czy kolejno można dzielić urlop rodzicielski?

7. Poród w trakcie zasiłku chorobowego. Czy można udzielić urlopu macierzyńskiego od dnia następnego po
     zakończeniu zwolnienia lekarskiego?

8. Co i ile wypłacić w sytuacji, gdy podczas urlopu rodzicielskiego pracownikowi zostanie wystawione zwolnienie
    lekarskie?

9. Czy zasiłek opiekuńczy przerywa urlop wypoczynkowy?  Zasady wypłaty zasiłku w tym przypadku
     a ewidencja czasu pracy

10. Pracownik od 2 miesięcy przebywa w szpitalu. Jak naliczyć i wypłacić  zasiłek chorobowy jeśli będzie przebywał
     kolejne 2 miesiące a do pracodawcy nie wpłynęło zwolnienie lekarskie. Co wpisać w ewidencji czasu pracy?

11. Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo do 30.06. Przewidywana data porodu 10 lipca. Wniosek o urlop macierzyński od 20 czerwca. Czy pracownicy należy udzielić urlopu macierzyńskiego (jeśli tak to od kiedy) i czy zachowuje prawo do zasiłku?

12. Jak uzupełnić 13tke w sytuacji gdy nauczyciel kilkukrotnie w ciągu roku miał zmieniany wymiar czasu pracy

RZESZÓW–22 października 2021 godz. 9:30
Sala Konferencyjna – GREIN HOTEL – al. Rejtana 1     - cena: 300 zł / osoba

ONLINE – 15 października 2021 r. godz. 9:30   - cena: 250 zł / osoba


 

Informacja dla osób chcących uczestniczyc w szkoleniu w trybie zdalnym (online):

Szkolenie prowadzimy na platformie internetowej (bez koniecznosci instalowania).

Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer / tablet / telefon z dostępem do internetu oraz głośniki / słuchawki.  

    
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą należe przesłać w formie skanu na email: zapisy.szkolenia2021@gmail.com


 

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!
Dane dostępowe do szkolenia online przesyłamy na dzień przed szkoleniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.