WYPADKI PRZY PRACY - nowe zasady dokumentowania. Obowiązki pracodawców i pracowników w związku z wypadkiem. Rz

Rzeszów
Prawo pracy

PROGRAM SZKOLENIA

10:00     Rozpoczęcie szkolenia. Powitanie uczestników. Sprawy organizacyjne.    

Program szkolenia:

 • Nowe Rozporządzenie ws. wzoru protokołu ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
 • Protokół - krok po kroku , najczęstsze nieprawidłowości
 • Statystyczna karta wypadku
 • Uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy
 • Wypadki przy pracy
  - warunki i definicja ustawowa
  - postępowanie powypadkowe
  - przesłanki kwalifikacji zdarzeń
  - przygotowywanie dokumentacji
  - świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
 • Podróż służbowa – wypadki w delegacji
 • Wypadki za granicą
 • Wypadki w szczególnych okolicznościach
 • Wypadki osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Obowiązki pracodawcy, służb kadrowych i służb BHP
 • Prawo pracy w kontekście wykonywania pracy pracownika służby BHP
 • Prawo cywilne dla pracowników służby BHP
 • Obowiązki pracownika służby BHP w świetle KP oraz właściwych rozporządzeń
 • Rola pracownika służby BHP podczas przyjmowania pracownika/ zleceniobiorcy/ stażysty
 • Szkolenia w dziedzinie BHP:
  - rola pracownika służby BHP
  - wymogi określone przepisami
  - szkolenia wstępne i okresowe
  - zakres merytoryczny i praktyczny
  - szkolenia uzupełniające
  - odpowiedzialność przeprowadzającego szkolenie
 • Przygotowanie do pracy – obowiązki informacyjne
 • Profilaktyczna opieka medyczna – badania medycyny pracy – rola pracownika służby BHP
 • Praktyka organów i orzecznictwo sądowe
 • Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i BHP
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącymi

RZESZÓW - 2 września 2019 r. godz. 10:00
Informację o hotelu, w którym odbywa się szkolenie przesyłamy po dokonaniu zgłoszenia.

 

Koszt uczestnictwa: 130 zł / osoba

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.