Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy. Protokoły powypadkowe. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. Praktyka, orzecznictwo, kazusy. Obowiązki pracodawcy, pracownika kadry i służby BHP. - w świetle ostatnich i bieżących zmian w przepisach prawnej o

Tarnów
Prawo pracy

PROGRAM SZKOLENIA

10:00     Rozpoczęcie szkolenia. Powitanie uczestników. Sprawy organizacyjne.    

 • Zmiany prawa pracy 2016 -2019 – nowe obowiązki, uprawnienia
 • Uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy
 • Obowiązki pracodawcy, służb kadrowych i służb BHP
 • Prawo pracy w kontekście wykonywania pracy pracownika służby BHP
 • Prawo cywilne dla pracowników służby BHP
 • Obowiązki pracownika służby BHP w świetle KP oraz właściwych rozporzadzeń
 • Rola pracownika służby BHP podczas przyjmowania pracownika/ zleceniobiorcy/ stażysty
 • Szkolenia w dziedzinie BHP:
  - rola pracownika służby BHP
  - wymogi określone przepisami
  - szkolenia wstępne i okresowe
  - zakres merytoryczny i praktyczny
  - szkolenia uzupełniające
  - odpowiedzialność przeprowadzającego szkolenie
 • Przygotowanie do pracy – obowiązki informacyjne
 • Profilaktyczna opieka medyczna – badania medycyny pracy – rola pracownika służby BHP
 • Wypadki przy pracy
  - warunki i definicja ustawowa
  - postępowanie powypadkowe
  - przesłanki kwalifikacji zdarzeń
  - przygotowywanie dokumentacji
  - świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
 • Praktyka organów i orzecznictwo sądowe
 • Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i BHP
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącymi

 

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do: pracowników BHP,  kierowników, menedżerów, pracowników działów kadr i płac oraz działów personalnych, w tym: w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania BHP i prawa pracy.

TARNÓW – 29 marca 2019 r. godz. 10:00

Sala Konferencyjna „TCI” – Rynek 7

 

CAŁKOWITY KOSZT SZKOLENIA WYNOSI 180,00 zł / osoba
Przy zgłoszeniu co najmniej dwóch osób cena szkolenia: 160 zł/osoba

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej elektronicznie, którą pobrać można poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.