URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I OJCOWSKIE

szkolenie online
Ubezpieczenia społeczne

PROGRAM SZKOLENIA:


URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZICIELSKIE I OJCOWSKIE
1. Wymiar i zasady udzielania urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego
2. Komu przysługuje zasiłek macierzyński – nowe osoby uprawnione?
3. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego ( przyznawania i wypłaty zasiłku):

- matce gdy urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego,

- matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży ale została zwolniona z naruszeniem przepisów
   prawa i ma na to prawomocne orzeczenie sądu,

- matce która została zwolniona z pracy w czasie w ciąży a pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany,

- ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny  - w razie śmierci matki dziecka, zarówno podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, jak i niepodlegającej temu ubezpieczeniu, lub w razie porzucenia przez nią dziecka, za okres przypadający po dniu śmierci lub porzucenia dziecka, do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku. Jeżeli matka dziecka nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu okres ten jest liczony od dnia urodzenia dziecka. W przypadku porzucenia dziecka przez ubezpieczoną matkę dziecka, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę zasiłku macierzyńskiego za okres 8 tygodni po porodzie

- ubezpieczonemu ojcu dziecka w przypadku podjęcia przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem chorobowym zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu, przez okres zatrudnienia matki dziecka, jednak nie dłużej niż do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka

- ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku gdy matka dziecka legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, za okres:

*   od dnia porodu, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała przed porodem;

*   od dnia następnego po dniu ustalonym jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności w stopniu znacznym, jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawność w stopniu znacznym powstała po porodzie do wyczerpania pełnego wymiaru tego zasiłku, liczonego od dnia urodzenia dziecka

4. Przerwy w urlopie macierzyńskim
5. Co zrobić, gdy dziecko podczas trwania urlopu macierzyńskiego rodzica trafia do szpitala?
6. Co się dzieje z urlopem macierzyńskim gdy matka korzystająca z tego urlopu trafia do szpitala?
7. Poród w trakcie urlopu bezpłatnego – czy jest prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku?
8. Jak wpływa udzielenie urlopu wypoczynkowego pomiędzy macierzyńskim a rodzicielskim na prawo do urlopu rodzicielskiego i zasiłku?
9. Czy w przypadku zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługuje dopłata do kwoty świadczenia rodzicielskiego
10. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego oraz ustalania prawa i wypłaty zasiłku

 

21 PAŹDZIERNIKA 2021 r. - godz. 9:30  - SZKOLENIE ONLINE (NA ŻYWO)
Koszt: 150,00 zł / osoba 

 

Informacje: nr tel. 723 289 496


Szkolenie prowadzimy na platformie internetowej (bez koniecznosci instalowania).

Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer / tablet / telefon z dostępem do internetu oraz głośniki / słuchawki.  

    
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą należy przesłać w formie skanu na email: zapisy.szkolenia2021@gmail.com

UDZIAŁ ZGŁOSIĆ MOŻNA TAKŻE WYPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ

 

 

ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!
Dane dostępowe do szkolenia online przesyłamy na dzień przed szkoleniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.