PRAWO PRACY -zmiany związane ze stanem epidemii oraz stosowanie dotychczasowych przepisów SANOK

SANOK
Prawo pracy

Program:

 1. Zmiany w prawie pracy (III-VII 2020): NOWOŚĆ!
  - DODATEK SOLIDARNOŚCIOWY – zasady rozwiązywania stosunku pracy
  - PRACA ZDALNA – UDZIELANIE I EWIDENCJA WYKONANYCH CZYNNOŚCI  - wzory
  - OGRANICZENIE WYSOKOŚCI ODPRAW – czy nowe przepisy dot. też sfery budżetowej?
  - PRAWO PRACODAWCY DO WYSŁANIA PRACOWNIKA NA ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY
  - DOPRECYZOWANIE ZASAD WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ
  - NOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PIP i UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW
  - ZFŚŚ – przegląd DANYCH OSOBOWYCH
  – obowiązki pracodawców w związku z epidemią / zagrożeniem epidemicznym
 • Badania wstępne / okresowe / kontrolne – nowe zasady
 • Szkolenia BHP – wstępne / okresowe – nowe zasady
 • Uprawnienia do świadczeń z powodu kwarantanny lub izolacji
 • Podstawowe obowiązki pracodawców, pracowników w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa
 1. WYPADEK PODCZAS PRACY ZDALNEJ! – obowiazki pracodawcy, kadr, bhp
 2. AKTUALIZACJE DOKUMENTÓW KADROWYCH I BHP W ZWIĄZKU Z COVI

NOWELIZACJA USTAWY O PPK - ważne zmiany dla sfery budżetowej

- prawo zamowień  publicznych a oferty o prowadzenie PPK
- wybór instytcuji finansowej przez organ prowadzący czy przez pracodawcę
- jednotki organizacyjne organu prowadzące a wybór PPk przez podmiot prowadzący
- rokowania w zakresie wyboru PPK a decyzja pracodawcy i organiu prowadzacego
- zasady podejmowania decyzji

ZALEGŁE URLOPY WYPOCZYNKOWE w tym zmiany 2020!
- plan urlopowy i jego realizacja – wybieranie urlopu
- zobowiązywanie do wybrania urlopu
- wnioskowania i udzielanie a prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY  (2019)
1. Zmiana art. 97 KP – świadectwo pracy – nowe zasady wydawania i wzór
2. Nowe zasady występowania z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
    uprawnienia pracownika (byłego pracownika) i obowiązki pracodawcy

 

ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHP (zagadnienia wybrane)
 

Usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy
- okoliczności, zasady, dokumenty, ewidencja czasu pracy i listy obecności


SANOK – 20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00 – REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA, Rynek 15
 

Uwaga:           Podczas szkolenia zapewnione zostają standardy i środki bezpieczeństwa wskazane
                        zaleceniami GIS oraz stosownymi rozporządzeniami. Liczba miejsc ograniczona!
                       

Koszt szkolenia: 350 zł / osoba. Cena obejmuje: seminarium, materiały, serwis kawowy, obiad

Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej - elektronicznie, którą pobrać można na stronie internetowej: www.centrumprawaiszkolen.pl oraz przesłać w formie skanu na email: biuro.kt@onet.pl.
ZGŁOSZENIA POTWIERDZAMY E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE!

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.