PRAWO PRACY – ZMIANY W 2019 R. Nowelizacje styczniowe, majowe, czerwcowe i wrześniowe RZE

Rzeszów
Prawo pracy

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ZMIANY OD WRZEŚNIA 2019 r.
  1. Przywrócenie do pracy – obowiązek rekompensaty.
  2. Rozwiązanie umowy o pracę z osobami podlegającymi szczególnej ochronie, przywrócenie, rekompensata
  3. Zmiana art. 97 KP – świadectwo pracy
  4. Nowe zasady występowania z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
      uprawnienia pracownika (byłego pracownika) i obowiązki pracodawcy
  5. Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji po zmianach.
  6. Nowe uprawnienia pracownika, który doznał mobbingu
 2. ZMIANY OD CZERWCA i LIPCA
  1. Jednolity tekst Rozporządzenia ws. Stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu
      wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  2. Nowe Rozporządzenie MRPiPS ws. Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  3. Nowe Rozporządzenie MRPiPS ws. Statystycznej karty wypadku
  4. Zmiana Rozporządzenia RM ws. Profilaktycznych posiłków i napojów
 3. ZMIANY OD MAJA 2019 r.
  1. Nowe kategorie danych osobowych pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem
  2. Kwestionariusze dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  3. Nowe zasady stosowania monitoringu
  4. Zmiany w zakresie badań lekarskich
  5. Świadectwo pracy – ograniczone dane w świadectwie
 4. ZMIANY OD STYCZNIA 2019 r.
  1.  Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach w 2019 r.:

- zasady, komentarze, interpretacje, stanowiska MRPiPS
- modyfikacja katalogu dokumentów, części akt – A,B,C,D
- nowa część akt osobowych – D (zasady prowadzenia, nowe obowiązki pracodawców)
- zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3, D1, D2, D3
- dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy od stycznia 2019
  (ewidencjonowanie czasu pracy, wyjścia prywatne, zwolnienia z art. 188 KP, dokumenty dot. systemów
   i rozkładów czasu pracy, dokumenty związane z urlopami, karty ewidencji przydziału odzieży)
- k
westionariusze, umowa o pracę, wypowiedzenia - nowe wzory
- listy obecności
– czy są konieczne, co się zmienia, ochrona danych osobowych?
- n
owy okres przechowania dokumentacji pracowniczej
- odbiór, niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania
- kontynuowanie, ponowne zatrudnienie pracownika – akta, dokumentacja, prz
echowywanie
- n
owe dokumenty wydawane wraz ze świadectwem pracy
- wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej – nowe zasady
2.  
Badania lekarskie pracowników (skierowania, orzeczenia)
- w której części akt przechowywać skierowania i orzeczenia lekarskie
- czy pracodawca ma wydawać 2 czy 3 egzemplarze skierowania na badania?

 1. Szkolenia okresowe BHP – kogo obowiązują nowe przepisy?
 2. Obowiązki informacyjne pracodawcy:
  - zakres czynności, kiedy i czy trzeba? Co zrobić gdy pracownik odmówi podpisania?
  - zasady stosowania art. 42 przy niepodpisaniu nowego zakresu czynności – czy można?
  - art. 29&3 Kp – informacje dla pracownika jako element istotny do umowy o pracę?
     (najczęstsze błędy)
  - obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
  - informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  - przepisy wewnętrzne ( regulaminy, pisma informacyjne, zarządzenia, obwieszczenia itp.)
 3. Urlopy wypoczynkowe w praktyce
  - zasady udzielania urlopów
  - wnioskowanie i udzielanie – zasady a dokumentacja pracownicza
  - urlopy zaległe – jak udzielać, czy i jak zobowiązać pracownika do wybrania urlopu
  - plany urlopowe a bieżące udzielanie urlopów
  - tzw. „połówka urlopu”
  - „ urlop na żądanie” – zasady udzielania, termin powiadomienia pracodawcy, czy i kiedy pracodawca może odmówić? – kazusy, orzecznictwo, przykłady
  - nie udzielanie urlopów - odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
  - czy za niewykorzystywanie urlopów przez pracowników można nakładać kary porządkowe
 4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy
  - „urlopy okolicznościowe”
  - art. 188 KP – „opieka”
  - zwolnienia dla radnych, krwiodawców, członków OSP i inne
 5. Upływ okresu wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego – czym i jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy, w sytuacji gdy pracownik nie ma jeszcze orzeczonego świadczenia rehabilitacyjnego
 6. Wyjścia prywatne
  - nowe obowiązki związane z udzielaniem, co z „książkami wyjść”?
  - zmiany w regulaminie pracy
  - zasady odpracowywania
  - wyjście prywatne a urlop wypoczynkowy
 7. Umowy na czas określony - minął okres 33 miesięcy od dnia wejścia przepisów w 2016 roku, zasady postępowania, obowiązki, możliwości
 1. STANOWISKA, ORZECZENIA
  1. Stanowiska MRPiPS oraz PIP dotyczące dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów
  2. Badanie trzeźwości pracownika a RODO

Koszt: 200 zł / osoba 
Uwaga: Przy zgłoszeniach w terminie do 2 lipca – cena szkolenia: 150 zł / osoba

Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat, serwis kawowy

 

RZESZÓW – 4 września 2019 r. godz. 10:00
INFORMACJĘ O HOTELU W KTÓRYM ODBYWA SIĘ SZKOLENIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na karcie zgłoszeniowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.