PRAWO PRACY PO ZMIANACH W LATACH 2016-2019 PRAKTYKA – ORZECZNICTWO – KAZUSY Rzeszów

Rzeszów
Prawo pracy

Program szkolenia:

 • Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach w 2019 r.:
  - zasady, komentarze, interpretacje, stanowiska MRPiPS
  - modyfikacja katalogu dokumentów, części akt – A,B,C,D
  - nowa część akt osobowych – D (zasady prowadzenia, nowe obowiązki pracodawców)
  - zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3, D1, D2, D3
  - dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy od stycznia 2019
     (ewidencjonowanie czasu pracy, wyjścia prywatne, zwolnienia z art. 188 KP, dokumenty dot.  systemów
      i rozkładów czasu pracy, dokumenty związane z urlopami, karty ewidencji przydziału odzieży)
 • Kwestionariusze, umowa o pracę, wypowiedzenia - nowe wzory
 • Listy obecności – czy są konieczne, co zmienia, ochrona danych osobowych?
 • Nowy okres przechowania dokumentacji pracowniczej
 • Odbiór, niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania
 • Kontynuowanie, ponowne zatrudnienie pracownika – akta, dokumentacja, przechowywanie
 • Nowe dokumenty wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • Wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej – nowe zasady
 • Nowe zasady uwierzytelniania dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 • Badania lekarskie pracowników (skierowania, orzeczenia)
  - w której części akt przechowywać skierowania i orzeczenia lekarskie
  - czy pracodawca ma wydawać 2 czy 3 egzemplarze skierowania na badania?
 • Szkolenia okresowe BHP – kogo obowiązują nowe przepisy?
 • Przepisy przejściowe – czyli wobec kogo stosować nowe przepisy?
 • Monitoring w miejscu pracy - zmiany od maja 2018 ( zakres, rodzaje, obowiązki informacyjne pracodawcy)
 • Urlopy wypoczynkowe w praktyce
 • Wyjścia prywatne
  - nowe obowiązki związane z udzielaniem, co z „książkami wyjść”?
  - zasady odpracowywania
  - wyjście prywatne a urlop wypoczynkowy
 • Umowy na czas określony - minął okres 33 miesięcy od dnia wejścia przepisów w 2016 roku, zasady postępowania, obowiązki, możliwości
 • Usprawiedliwiona nieobecność w pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz obowiązków pracodawców w świetle ostatnich zmian w przepisach
 • Usprawiedliwione nieobecności w pracy, „urlopy okolicznościowe”, zwolnienia
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – wybrane zagadnienia, kazusy
  - ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych
  - nabór pracowników a RODO
  - dodatkowe dane osobowe uzyskiwane od pracowników
  - zgody na wykorzystywanie danych osobowych
  - wizerunek pracownika – zasady ochrony, wykładnia przepisów
  - dokumenty których przechowywać nie wolno w aktach osobowych
  - skierowanie na badanie – co można a co nie wolno wpisać
  - listy obecności a RODO
 • Dodatkowo:
  a.  interpretacja przepisów
  b.  wzory
  c. kazusy i studia przypadków – krok po kroku

 

Odbiorcy: Szkolenie skierowane jest do: kierowników, menedżerów, pracowników działów kadr i płac w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, biur kadrowo-księgowych

 

Koszt: 220 zł / osoba 
Cena obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat, obiad, serwis kawowy

RZESZÓW - 31 lipca 2019 r. godz. 10:00

Informację o hotelu, w którym odbywa się szkolenie przesyłamy po dokonaniu zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&T Centrum Prawa i Szkoleń Tomasz Dyląg, ul. Chopina 7 lok.24 (dalej „K&T”). 
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: biuro.kt@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji powyższego szkolenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane celem informowania o organizowanych szkoleniach, warsztatach, konferencjach.
8)Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.